Algemene Voorwaarden

De klant wordt verwacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

De betaling is contant behoudens schriftelijke overeenkomst.

Indien het aantal genodigden, aangegeven bij het ondertekenen van de offerte, verkleind met meer dan 10%, zien wij ons genoodzaakt om onze, initieel opgegeven, prijzen te herzien.

Elke wijziging aan het definitieve project dient schriftelijk medegedeeld te worden.

Een bestelling wordt pas bindend na betaling van het voorschot, het bedrag hiervan wordt door Delivento bepaald. Bij ontstentenis van dit voorschot zullen er geen goederen, noch enige dienst geleverd worden.

Onze facturen zijn, strikt contant, te betalen, op de dag van het evenement tenzij dit anders, schriftelijk, bevestigd is door Delivento. In geval van betalingsachterstand zal onze vordering van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een moratoriumintrest van 12% per jaar. Bovendien zal er, ten titel van forfaitaire vergoeding, een bedrag, gelijk aan 10% van de totale vordering met een minimum van 150 €, verschuldigd zijn.

De bestelde hoeveelheden (per fax, telefonisch, elektronisch en andere) zullen, in hun geheel, gefactureerd worden.

Onze prijzen zijn exclusief BTW (in geval van levering op afhaling = 6% op bereide schotels en 21% op alle andere goederen en prestaties zoals dranken, leveringskosten, huren materiaal e.d.)

Bij niet-teruggave van verhuurd of uitgeleend materiaal, behoudt Delivento het recht om deze aan te rekenen.

Indien de overeenkomst door de klant of ten zijnen laste wordt ontbonden, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken overeenkomst of het gedeelte ervan, met een minimum van € 100.                                                             Onverminderd ons recht om daarenboven de vergoeding te vorderen van de reeds door ons gemaakte kosten.

Elke klacht dient binnen de 8 werkdagen gemeld te worden per aangetekend schrijven.

De informatie en illustraties in de catalogus of website zijn indicatief en niet contractueel.

Bij enig geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd en dit in de Nederlandse taal.

Specifieke voorwaarden webshop Delivento Delivery:

  • De offerte is pas bindend zodra de betaling uitgevoerd werd.
  • Alle bestellingen dienen geplaatst te worden vóór 12:00u voor leveringen de dag nadien. De maaltijden zijn leverbaar vanaf 9:00